Back

ⓘ Փիլիսոփայություն - Մայրցամաքային փիլիսոփայություն, Իսլամական փիլիսոփայություն, Հնդկական փիլիսոփայություն, Քրիստոնեական փիլիսոփայություն ..
                                               

Մայրցամաքային փիլիսոփայություն

Կոնտինենտալ կամ մայրցամաքային փիլիսոփայությունը բնորոշում է ժամանակակից եվրոպական փիլիսոփայության երկու հիմնական ավանդույթներից մեկը։ Այս եզրույթը տարբերակում է մայրցամաքային եվրոպայի փիլիսոփայությունը անգլոամերիկյան կամ Անալիտիկ փիլիսոփայությունից, քանի որ այն ժամանակ, երբ սկսվեց տարբերակվել կոնտինենտալ փիլիսոփայությունը դոմինանտ ոճն էր, մինչդեռ անգլիական փիլիսոփայությունը գերակշռում էր առավելապես անգլախոս երկրներում։

                                               

Իսլամական փիլիսոփայություն

Իսլամական փիլիսոփայություն, միջնադարում Արևելքի իսլամ ընդունած և հիմնականում արաբերեն լեզու օգտագործող ժողովուրդների փիլիսոփայական ուսմունքների ամբողջություն ։ Հետագայում սկսում են հայտնվել աշխատություններ նաև այլ լեզուներով՝ թուրքերեն, ուրդու և այլն։ Երբեմն իսլամական փիլիսոփայության մեջ են ներառում հրեաների միջնադարյան աշխատությունները, որոնք գրված են արաբերենով և մեծ ազդեցություն են ունեցել իսլամական կրոնական ուսմունքի վրա։ Ժամանակակից իսլամական փիլիսոփաները հաճախ գրում են նաև անգլերենով։ Մեր օրերում իսլամական փիլիսոփայությունը կրել է որոշակի փոփոխություններ՝ ազդեցություն կրելով արևմտյան ...

                                               

Հնդկական փիլիսոփայություն

Հնդկաստանի փիլիսոփայություն կամ փիլիսոփայական միտքը Հնդկաստանում, ծագել է մ․թ․ա․ 3-2 -րդ դարերում, ինչի մասին վկայություններ հանդիպում են վեդաներում, ուր արտահայտվել է վեդայական կրոնական աշխարհայացքը՝ միախառնված աշխարհի, մարդու, բարոյական կյանքի փիլիսոփայական պատկերացումներին։

                                               

Քրիստոնեական փիլիսոփայություն

Քրիստոնեական փիլիսոփայություն, քրիստոնեական հավատին վերաբերող բանակռիվ իշխող արդի փիլիսոփայության հետ ։ Քրիստոնեական փիլիսոփայություն եզրույթը օգտագործվում է տեքստերի նկարագրության նպատակով, որոնք ստեղծվել են քրիստոնեական մշակութային միջավայրում՝ որպես իսլամական, չինական, հուդայական և այլ կրոնական փիլիսոփայությունների տերմինների համարժեք։ Քրիստոնեական փիլիսոփայություն եզրույթը տարբեր հեղինակների կողմից տարբեր կերպ է կիրառվում․ չկա փիլիսոփայական համակարգ, որը հնարավոր կլիներ անվանել միակ քրիստոնեական փիլիսոփայություն, բայց գոյություն ունեն բազմաթիվ քրիստոնեական փիլիսոփայություններ։ Քրիստոնե ...

                                               

Հին Արևելյան փիլիսոփայություն

Հին արևելյան փիլիսոփայություն - արտահայտությամբ նշանակվում է փիլիսոփայական ուսմունքների այն ամբողջականությունը, որը ձևավորվել և զարգացել է Հին Չինաստանում, Հին Հնդկաստանում, Եգիպտոսում, Միջագետքում և Իրանում։

                                               

Վերլուծական փիլիսոփայություն

Վերլուծական փիլիսոփայություն. փիլիսոփայական հետազոտությունների ժամանակակից ուղղություն, որը փիլիսոփայության խնդիրը համարում է լեզվի վերլուծությունը, այսինքն՝ լեզվական արտահայտությունների իմաստի ճշգրտումը և լեզվական ձևերի մեջ արտահայտված մտածողության տրամաբանական կաոուցվածքի հստա- կեցումը։ Վերլուծական փիլիսոփայությունը գտնում է, որ ավանդական փիլիսոփայության պրոբլեմները, ճանաչողության պրոցեսում ծագող իմացաբանական դժվարությունները և տրամաբանական հակասությունները լեզվի ոչ ճշգրտության և տրամաբանական կառուցվածքի անհստակության հետևանք են։ Գոյություն ունի Վերլուծական փիլիսոփայության երկու տարատեսա ...

                                     

ⓘ Փիլիսոփայություն

  • մեկնաբանությունները Փիլիսոփայություն Իսլամական փիլիսոփայություն Մայրցամաքային փիլիսոփայություն Հին Արևելյան փիլիսոփայություն Արևմտյան փիլիսոփայություն Հնդկաստանի
  • Պատմության Փիլիսոփայություն փիլիսոփայական գիտակարգ, որն ընդգրկում է մարդկային մշակույթի պատմության քննությունը և պատմական պրոցեսի մեկնաբանությունը Պատմության
  • Հելլենիստական փիլիսոփայություն է կոչվում փիլիսոփայության զարգացման այն ժամանակահատվածը, որը հաջորդել է Արիստոտելին Հելլենիստական շրջանի փիլիսոփայության
  • Իրավունքի փիլիսոփայություն իրավագիտության մեթոդաբանական հիմքն է Իրավունքի փիլիսոփայությունը, որպես փիլիսոփայության բաղադրիչ մաս չի տարբերվում փիլիսոփայությունից
  • Կրոնի փիլիսոփայություն կրոնի, նրա բնության կոնցեպտուալիզացիայի և գործառույթների, ինչպես նաև Աստծո գոյության փիլիսոփայական հիմնավորումների, նրա բնության
  • Բուդդայական փիլիսոփայություն բուդդայականության տարբեր ուղղությունների և դպրոցների շրջանակներում ճանաչողության և աշխարհի, մարդու վերաբերյալ ռացիոնալ հիմնավորումներով
  • Հայ փիլիսոփայություն Հին Հայաստանում առաջացած և մինչև մեր օրերը զարգացող փիլիսոփայական հայացքների, ուսմունքների, դպրոցների ամբողջություն Փիլիսոփայական
  • դ ք խ Փիլիսոփայություն Արևմտյան փիլիսոփայություն Արևելյան փիլիսոփայություն Պատմություն Ցանկեր Դպրոցներ  Բառարան  Փիլիսոփաներ  Շարժումներ  Հրապարակումներ
  • Մտահայեցողական փիլիսոփայություն սպեկուլյատիվ փիլիսոփայություն փիլիսոփայական այն ուսմունքները, որոնք հավակնում են բացառապես մտածական ճանապարհով խորհրդածությամբ
  • Կյանքի փիլիսոփայություն 19 - րդ դ. վերջի 20 - րդ դ. սկզբի փիլիսոփայական ուղղություն, որը կեցության նախահիմքը, աշխարհի նվիրական էությունը համարում է կյանքը
Արևմտյան փիլիսոփայություն
                                               

Արևմտյան փիլիսոփայություն

Պատմականորեն Արևմտյան փիլիսոփայություն տերմինը մտածված է արտահայտելու արևմտյան քաղաքակրթության փիլիսոփայական մտածողությունը, սկսած Հին Հունաստանի Հունական փիլիսոփայությունից այնուհետ վերջնականապես զբաղեցնելով երկրագնդի մեծ տարածք։ Փիլիսոփայություն բառը իր հերթին սկիզբ է առնում հունարեն philosophia բառից, որ տառացիորեն նշանակում է սեր իմաստության հանդեպ՝ գիտելիքի նկատմամբ սեր։

                                               

Նախասահմանված ներդաշնակություն

Նախասահմանված ներդաշնակություն, փիլիսոփայական հասկացություն․ մուծել է Լայբնից Գոթֆրիդ Վիլհելմը մոնադների կանոնավորված փոխհամաձայնությունը հիմնավորելու համար։ Աստծու ի սկզբանե սահմանած ներդաշնակության շնորհիվ գոյություն ունի տիեզերական կարգավորվածություն, երևույթների համընդհանուր փոխադարձ կապ և մարմնի ու հոգու ներդաշնակություն։

Users also searched:

...
...
...